Obchodní podmínky

 

Článek 1.: Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky společnosti M-nails, s.r.o. jsou platné pro veškeré obchody, které budou uzavřeny prostřednictvím on-line formuláře pro objednávání zboží na internetových stránkách www.m-nails.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro území České republiky.
2. Základní údaje společnost M-nails, s.r.o. jsou následující:
obchodní firma: M-nails, s.r.o.
sídlo: Praha 8-Libeň, Novákových 805/24, PSČ 180 00
IČ: 250 54 406
zápis v obch. rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 45574
tel: +420 284 810 341
fax: +420 284 810 281
e-mail: info@m-nails.cz
3. Pro účely těchto podmínek je společnost M-nails, s.r.o. označována jako dodavatel a osoba, která si prostřednictvím on-line formuláře objednává zboží, jako objednatel nebo kupující.

 

Článek 2.: Objednávka a uzavření smlouvy

1. Objednatel je povinen úplně a pravdivě vyplnit veškeré údaje v on-line formuláři.
2. Vyplněním a odesláním formuláře činí objednatel dodavateli nabídku na uzavření kupní smlouvy o dodávce zboží specifikovaného ve formuláři.
3. Vyplněním a odesláním formuláře objednatel vyslovuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
4. Dodavatel je povinen do tří (3) pracovních dnů na objednávku odpovědět.
5. Pokud dodavatel bezvýhradně souhlasí objednávkou, je uzavřena kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce.
6. Pokud dodavatel odpoví, že objednávané zboží nemá k dispozici nebo jinak nevysloví bezvýhradný souhlas s objednávkou, není kupní smlouva uzavřena a reakce dodavatele se považuje za novou nabídku na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co se objednatel i dodavatel shodnou na druhu a počtu objednávaného zboží.
7. Odsouhlasenou objednávku lze zrušit nejpozději 24 hodin před expedicí e-mailem na adresu info@m-nails textem: ZÁVAZNĚ RUŠÍM OBJEDNÁVKU ZE DNE: DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky). Prodávající si vyhrazuje právo zaplacení storno poplatku při zrušení objednávky po této lhůtě ve výši 15% z celkové ceny objednaného zboží. Zrušit objednávku není možné ohledně zboží upraveného na
přání objednatele (spotřebitele) či na zboží objednané speciálně.
8. Objednatel je oprávněn sledovat na stránkách dodavatele on-line stav vyřizování objednávky.
9. Potřebuje-li objednatel přidat zboží k již uzavřené objednávce musí tak učinit co nejdříve od uzavření objednávky a to výhradně prostřednictvím e-mailu. V e-mailu je nutné uvést kód objednávaného zboží, jeho název a počet kusů popř. balení. Zboží objednané prostřednictvím on-line formuláře s poznámkou přidejte k předchozí objednávce nelze přidat k předchozím objednávkám. Zboží objednané prostřednictvím on-line formuláře bude vždy odesláno jako nová objednávka včetně poplatků za balné.
10. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailu.

 

Článek 3.: Dodání zboží

1. Dodavatel je povinen doručit zboží objednateli do pěti (5) pracovních dní od uzavření kupní smlouvy při platbě dobírkou, nebo do pěti (5) pracovních dní od připsání kupní ceny na účet dodavatele při platbě na účet, a to na dodávací adresu uvedenou v objednávce.
2. Zboží bude doručeno prostřednictvím České pošty.
3. Zboží bude podle svého charakteru řádně zabaleno tak, aby v průběhu přepravy nebylo poškozeno.
4. Ke kupní ceně bude připočítáno balné ve výši 94 + DPH. Je-li hodnota objednávky vyšší než 1 000,- Kč bez DPH a bez recyklačních poplatků ( to znamená 1001,-Kč a více bez DPH a bez recyklačních poplatků), balné se nehradí. Toto platí pouze pro zasílání po České republice.
5. Ke zboží bude přiložen řádný daňový doklad.
6. Zboží se stává vlastnictvím objednatele okamžikem převzetí a zaplacení.
7. Objednatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@m-nails.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem
prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
8. V případě nepřevzetí již zaslané zásilky má dodavatel právo požadovat na objednateli náklady na nepřevzatou zásilku (poštovné, balné, atd.) a je oprávněn tyto částky připočítat k další objednávce objednatele.

 

Článek 4.: Způsob platby

1. Objednané zboží bude doručováno prostřednictvím České pošty na dobírku a objednatel kupní cenu (a balné) zaplatí poštovnímu doručovateli.
2. Objednané zboží bude doručováno prostřednictvím České pošty bez dobírky při platbě kupní ceny dopředu na účet dodavatele. Při platbě na účet objednatel vyplní v platebním příkazu :
- č. učtu uvedené na souhrnu objednávky včetně identifikačního kódu banky - číslo za lomítkem,
- variabilní symbol = doklad č.
- konstantní symbol je = 0308.
- popřípadě jméno a příjmení objednatele
Pokud nejsou u platby vyplněny výše uvedené údaje nelze platbu identifikovat a nelze objednávku odeslat.
Při platbě na účet se vždy čeká s odesláním objednávky až bude celá částka za objednávku připsána na účet dodavatele.

3. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ShoptetPay přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: ZDE V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dnů.

 

Článek 5.: Reklamace

1. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci vadného zboží do čtrnácti (14) dní od doručení zboží.
2. Objednatel je povinen doručit vadné zboží zpět dodavateli. Reklamace se uplatňuje v sídle dodavatele.
3. Do čtrnácti (14) dní od doručení reklamace a vadného zboží dodavatel buď vadné zboží vymění a nebo pokud to nebude možné vrátí zaplacenou kupní cenu a balné.

4. Při odstoupení od smlouvy má kupující lhůtu 14 dní na vrácení zboží.

 

Článek 6.: Informace pro objednatele

1. Kupující si je náležitě vědom toho, že některé nabízené produkty jsou pouze pro profesionální použití. Tyto produkty obsahují nebezpečné chemické látky a aplikace těchto produktů jiným osobám může provádět pouze osoba proškolená, která se může prokázat příslušným certifikátem o vykonání kurzu, školení, nebo vlastnictvím živnostenského oprávnění (obory manikúra - modeláž nehtů). Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví způsobené nesprávnou aplikací a postupem osoby nemající k používání těchto produktů náležité oprávnění. Veškeré produkty, kterých se toto týká jsou v ,,popisu produktu" označeny: ,,JEN PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!"

 

Článek 7.: Práva spotřebitele

1. Pokud objednatel při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, považuje se za spotřebitele (§ 52 odst. 3 obč. zák.), a náleží mu i práva uvedená v tomto článku a v příslušných právních předpisech. Objednateli, který při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (je podnikatelem, nakupuje na IČ), práva uvedená v tomto článku nemá.
2. Objednatel (spotřebitel) je oprávněn od kupní smlouvy písemně odstoupit (i bez udání důvodů) do čtrnácti (14) dní od doručení zboží.
3. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel (spotřebitel) povinen doručené zboží vrátit dodavateli na své náklady a ve stavu, ve kterém jej přijal.
4. Dodavatel je povinen vrátit kupní cenu objednateli (spotřebitel) do čtrnácti (14) dní od doručení písemného odstoupení od smlouvy dodavateli.
5. Zboží odesílané zpět na adresu dodavatel po odstoupení, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží na dobírku nebude převzato! Doporučuje se zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrově snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
6. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) na dodávku zboží upraveného na přání objednatele (spotřebitele) či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem (označená doba dodání např. 3 dny), II) na dodávku spotřebního zboží (jako např. UV gely, pudr, liquid, atd. u kterého je použitím spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

 

Článek 8.: Závěrečná a všeobecná ustanovení

1. Je-li objednatel spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku, řídí se vztahy objednatele a dodavatele objednávkou, těmito Obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Není-li objednatel spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 občanského zákoníku (tj. je podnikatelem), řídí se vztahy objednatele a dodavatele objednávkou, těmito Obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s objednatelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
4. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2023.

 

M-nails, s.r.o.